cart4 0 Kurv
3 Konto
Kontakt os
4 Information

Generelle oplysninger

SOFTPACK DENMARK ApS

CVR-nr.: 39373297

Grøntoften 8, 2870-Dyssegård, DK

info@Softpack.dk

+45 53535777

Aftalen

Med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne, regulerer nærværende salgs- og leveringsbetingelser salg fra Softpack Denmark ApS (sælger) til dets kunder (køber)

Tilbud og ordrebekræftelse

Tilbud og ordrebekræftelse skal for at være bindende afgives skriftligt, ligesom alene varer specifikt listet heri er omfattet af aftalen. Tilbud gives og ordre bekræftes under forbehold for strejke, lockout, maskinskade, materialemangel, transportforsinkelser, ændring i toldsatser, kronefald og lignende omstændigheder, som er udenfor sælgers kontrol. Sælger tager forbehold for trykfejl, prisændringer, samt eventuelt udgåede varer.

Pris

Alle priser er afgivet ud fra tilbudsdagens pris. Såfremt der i perioden mellem tilbudsdato og betalingsdato sker ændring i råvarepriser, omregningsværdi for udenlandsk valuta, skatter, afgifter, bidrag m.v. forbeholder sælger sig ret til, uden forudgående varsel, at ændre priser. Alle priser er eksklusiv fragt, moms og eventuelle miljøafgifter.

Betaling

Hvis ikke andet er aftalt skal køber betale alle fakturaer inden 15 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling skal køber betale morarente 2% pr. løbende måned fra forfaldsdato. Køber er uberettiget til i købesummen at modregne eventuelle krav, som køber måtte have mod sælger fra andre retsforhold, og køber er uberettiget til at tilbageholde sælgers ejendom for sådanne modkrav. Køber skal betale 30% i depositum med køb med logo.

Tolerancer

Sælger forbeholder sig ret til afvigelser på +/- 10 - 15 % i antal/meter, og +/- 5 % i længden, bredden, dybden, og materialetykkelsen. Ved ordrer

Oplysninger Såfremt sælger ikke har modtaget alt relevant repromateriale samt oplysninger om farve m.m. fra køber inden 3 måneder efter datoen for ordrebekræftelsen, er sælger berettiget til at fakturere køber for 50% af ordresummen ex. moms og afgifter.

Levering

Leveringen sker ab sælgers lager hvis andet ikke er aftalt. Såfremt sælger skal forestå varens videreforsendelse, sker dette for købers regning og risiko. Transport forsikring tegnes kun efter købers skriftlige instruktion og for købers regning. Hvis leverance sker på paller, sættes varerne udenfor leveringsadressen, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ønskes varerne båret indenfor, vil dette ske for købers regning. Enhver leveringsdato angivet i tilbud, endelig aftale eller lignende er alene omtrentlig. Såfremt sælger bliver bekendt med, at der vil indtræde forsinkelse, skal sælger straks underrette køber herom. Sælger er alene ansvarlig for forsinkelse, såfremt denne skyldes grov forsømmelse fra sælgers side. Ved forsinkelse er køber ikke berettiget til at hæve handlen, medmindre køber, ved aftalens indgåelse, skriftligt har betinget sig opfyldelse nøjagtig til en bestemt tid og sælger har accepteret dette skriftligt. Sælger fritages for leveringsforpligtelsen, såfremt levering hindres af force majeure, samt strejker, lockout, maskinskade, materialemangel, transportforhold og lignende omstændigheder som er udenfor sælgers kontrol. Hvis en leveringshindring eller anden forsinkelse har udsat levering eller anden opfyldelse i mere end seks måneder, er parterne berettiget til henholdsvis at hæve og annullere aftalen. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end ophævelse.

Reklamation og mangels udbedring

Køber er forpligtet til at undersøge det købte og foretage forsvarlig kontrol straks ved modtagelsen. Såfremt køber mener at konstatere mangler ved det købte, skal skriftlig reklamation straks afgives overfor sælger med angivelse af ordre-, følgeseddel- eller fakturanummer. Køber er ikke berettiget til at returnere produkter uden sælgers samtykke. Produkter, der returneres til sælger med henblik på mangels udbedring, fremsendes for købers regning og risiko. Sælger bekoster returnering af produkter til køber, men risikoen forbliver købers. Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder hæve købet eller kræve erstatning, som følge af manglen, såfremt sælger tilbyder afhjælpning eller om levering.

Annullering

Annullering kan ikke finde sted efter tidspunktet for produktionens start. Såfremt en skriftlig ordre annulleres forud for produktionsstart er sælger berettiget til at fakturere køber for 50% af ordresummen Ex. moms og afgifter.

Sælgers logo

Sælger er altid berettiget til at påtrykke sælgers logo et diskret sted på produktet, eksempelvis men ikke begrænset til bundfalsen på papir- og plasticbæreposer med mindre andet skriftligt er aftalt.

Ansvarsbegrænsning

Ud over den i pkt. 8 indeholdte afhjælpning eller om levering kan sælger ikke tilpligtes at yde yderligere om levering, afhjælpning, erstatning eller godtgørelse af nogen art i øvrigt. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, eller følgeskader hos køber eller tredjemand.

Sælger er ikke ansvarlig for mindre udsving i farvenuancer, der specielt, men ikke udelukkende kan forekomme på ’ikke-hvide’ trykemner, for farvenuancer ved levering af forskellige størrelser papirposer i samme materiale, samt striber ved fuldfarvet tryk på plasticbæreposer.

Sælger er ikke ansvarlig for farveafsmitning eller blegning af farver som følge af lyspåvirkning.

Sælger påtager sig intet ansvar for købers eventuelle manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af f.eks. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr. Ved krænkelse af tredjemands rettigheder er køber forpligtet til at skadesløs holde sælger for ethvert ansvar. Tredjemands eventuelle krænkelse af købers ophavsrettigheder m.v. er sælger uvedkommende.

Sælger påtager sig ikke ansvaret for, at varen ikke opfylder købers ønsker eller forventninger, hvis varen er leveret i henhold til godkendelse fra køber ved prøver, mønstre, tegninger, mundtlig forklaring eller anden beskrivelse. Såfremt der er tale om trykordre eller standardvare med til tryk, og der på varen skal anbringes påtrykt mønster efter anmodning fra køber, skal køber inden trykning godkende en computerudskrevet korrektur, der trykkes på A3 eller A4 på hvidt papir, herunder trykkets korrekthed, placering, farve nummer og læsbarhed. Når køber har haft korrekturen til godkendelse, er sælger uden ansvar for fejl, der fremgår af korrekturen.

Produktansvar

Sælger er ansvarlig for skader, der skyldes produktansvar efter dansk rets almindelige regler med følgende særlige begrænsninger:

Sælger er alene ansvarlig for produktskader, der skyldes defekt eller fare ved det leverede produkt, såfremt defekten eller faren skyldes en fejl eller forsømmelse fra sælger side.

Ansvar for skade på formuegenstande, der ikke er omfattet af lov nr. 371 af 7. juni 1989 § 2, stk. 2, 1. pkt. er maksimeret til kr. 500.000,00 eller købsprisen for det skadevoldende produkt, såfremt sidstnævnte beløb er størst.

Sælger er ikke ansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader herunder driftstab, tidstab, avance tab el.lign.

Såfremt sælger pålægges produktansvar overfor en senere erhverver af det skadevoldende produkt, skal køber friholde sælger for ethvert krav, i det omfang sælger ikke ville være ansvarlig overfor køber efter betingelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

De i pkt. 12.1. indeholdte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt sælger ifalder ansvar som følge af grov uagtsomhed.

Lovvalg og værneting

Denne aftale er undergivet dansk ret, og parterne vedtager Sø- og Handelsretten i København som værneting, medmindre sælger måtte ønske at indbringe sagen for anden kompetent ret.

d. Såfremt sælger pålægges produktansvar overfor en senere erhverver af det skadevoldende produkt, skal køber friholde sælger for ethvert krav, i det omfang sælger ikke ville være ansvarlig overfor køber efter betingelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

12.2 De i pkt. 12.1. indeholdte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt sælger ifalder ansvar som følge af grov uagtsomhed.

Sælger og køber er gensidigt forpligtet at lade sig sag søge ved den dom- stol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af de leverede produkter.

Kurv

Kurven er tom

3

Søg

Du kan prøve nogle populære tags her:

Konto

Ingen konto?
Opret en her
4